תנאי שימוש באפליקציה

ברוכים הבאים לאפליקציית Water.IO ("האפליקציה") המופעלת על ידי אימפקס אי או (להלן: "אנו", "שלנו", "אנחנו", "החברה"). 

בקצרה… לנוחותך, מובאות להלן הנקודות המרכזיות בתנאי השירות. הן אינן מחליפות את מסמך התנאים במלואו.

 • שימוש בשירות: הנך רשאי להשתמש בשירות אך ורק לצרכיך הפרטיים, האישיים והלא מסחריים, ועל פי מסמך תנאים זה.
 • פרטיות: אנו מכבדים את פרטיותך. למידע נוסף אודות נהלי הפרטיות שלנו, נא קרא את מדיניות הפרטיות של האפליקציה.
 • פרסום תכנים שנמסרו על ידך באפליקציה: אם תבחר למסור לנו תכנים לפרסום באפליקציה אתה תשא באחריות לכך. אין להסתמך על המידע בתכנים שנמסרו לפרסום על ידי משתמשים באפליקציה. אנחנו נהיה רשאים להסיר תכנים ו/או לעשות בהם שימוש. 
 • קניין רוחני: כל זכויות משפטיות בשירות, לרבות כל זכויות קניין רוחני, הנן בבעלות החברה ונותני הרשיון שלה. סימני מסחר אחרים המופיעים בשירות הנם קניין בעליהם, בהתאמה.
 • תניות פטור: האפליקציה מסופקת לצרכי מידע בלבד. היא אינה ולא תיחשב כתחליף לייעוץ, הנחיות או טיפול תרופתי, רפואי או מקצועי אחר. איננו מתחייבים כי השירות יפעל באופן סדיר או ללא תקלות, או כי הוא יהיה תמיד זמין, חף משגיאות, השמטות או תקלות.  השירות מסופק לצורך שימוש במצבו הקיים 'as is'. אנו מתנערים מכל הצהרות או התחייבויות בנוגע לשירות.
 • הגבלת אחריות: במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, אנו – וכל הפועל מטעמנו – לא נהיה אחראים לכל נזק או אובדן, הנובעים משימוש או אי יכולת להשתמש בשירות, למעט נזקים בסכום של עד עלות המוצר.
 • שיפוי: הנך מסכים לשפות אותנו במקרה של תביעת צד ג' בנוגע להפרת מסמך תנאים זה על ידך.
 • הדין החל ויישוב מחלוקות: מדינת ישראל. 

ובפירוט…

קרא בעיון את תנאי השימוש להלן ("תנאי השימוש") לפני השימוש באפליקציה. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה לבינך בנוגע לשימוש באפליקציה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות של האפליקציה), אנא לחץ על כפתור "ביטול" או הימנע מלהתקין את האפליקציה. בשימוש, גישה או רישום לשירות, הנך מאשר שקראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף להם.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באפליקציה (בגרסתה העדכנית ביותר בכל זמן נתון). 

השימוש במוצרים ובאפליקציה מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. שימושך באפליקציה מהווה אישור כי הינך לפחות בן 18 שנים. 

אנו רשאים להפסיק את שימושך בשירות אם נגלה כי הנך צעיר מגיל המינימום הנזכר לעיל. אנו רשאים לבקש בכל עת מידע נוסף על מנת לאמת את גילך.

אודות השירות

השירות פועל באמצעות האפליקציה שלנו המותאמות לטלפון החכם (להלן: "אפליקציה"). האפליקציה מתחברת למוצר החכם שרכשת מאיתנו (להלן: "המוצר"). האפליקציה מאפשרת לך להזין נתונים אישיים ולסייע לך במעקב ותזכורות אודות צריכת מוצרים שונים (לדוגמא, מים). האפליקציה וההמלצות בה מסופקת לצרכי מידע בלבד. היא אינה ולא תיחשב כתחליף לייעוץ, הנחיות או טיפול תרופתי, רפואי או מקצועי אחר. פנה תמיד לקבלת ייעוץ מגורם רפואי מוסמך בעניינים הנוגעים לבריאות ולתרופות. במקרה חירום רפואי, צור קשר מיידי עם מוקד החירום שלך. 

 

שימוש באפליקציה והגבלות

בכפוף לתנאי השימוש, הנך רשאי להשתמש באפליקציה, אך ורק לצרכיך הפרטיים והאישיים.

במהלך השימוש באפליקציה , עליך להימנע מ-:

 • הפרת תנאי השימוש או כל כללים והנחיות שנמסור בנוגע לשימוש באפליקציה;
 • מעורבות בכל פעילות המהווה או מעודדת מעשה העשוי להוות עבירה פלילית, עוולה אזרחית, להקים לחברה אחריות או להפר כל דין חל באופן אחר.
 • הפרעה או הכבדה על פונקציונליות האפליקציה;
 • פגיעה באבטחת האפליקציה או זיהוי כל פרצות אבטחה בו;
 • עקיפה או שינוי פעולת השירות, פונצקיונליות האפליקציה, או ניסיון להפעיל מאפיינים או פונקציות שאינם פעילים, בלתי נגישים או בלתי מתועדים באפליקציה;
 • שימוש או הפעלת כל מערכת אוטומטית, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, רובוטים, crawlers ויישומים דומים, על מנת לאסוף ולחבר תכנים מהשירות;
 • הצגת האפליקציה או כל חלק ממנו במסגרת חשופה או נסתרת, או קישור לאלמנטים או לחלקים בשירות, בנפרד מהאופן שבו הם הופיעו במקור או זמינים באמצעות האפליקציה;
 • התחזות לכל אדם או גוף, או מתן כל הצהרה שקרית בנוגע לזהותך, עבודתך, יחסי שליחות או קשר לכל אדם או גוף;
 • איסוף, קצירה, השגה או עיבוד של מידע אישי של משתמשים אחרים בשירות או מידע אישי אודותיהם.
 • אינך רשאי לגשת  או להשתמש באפליקציה על מנת לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה.
 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באפליקציה לרבות שימוש מסחרי כלשהו באפליקציה ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
 • הצבת האפליקציה או כל חלק ממנה במסגרת (frame) אתר אחר (או אפליקציה אחרת), או כחלק (mirror)  מאתר אחר (או אפליקציה אחרת), ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש.
 • הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באפליקציה או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.
 • קישור לאפליקציה מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאפליקציה ומכל הצגה, העלאה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך. 

על מנת לקבל מידע מלא אודות הדרך בה אנחנו אוספים ועושים שימוש במידע שלך אנחנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות שלנו בקישור הבא: https://water.io/app-privacy

קישורים

השירות עשוי להכיל קישורים לתכנים המפורסמים באתרי אינטרנט אחרים או במקורות חיצוניים. איננו מפעילים או מפקחים על אתרי אינטרנט ותכנים אלו. ייתכן כי אתרי אינטרנט כאמור או המידע והתכנים המפורסמים בהם לא יתאמו את דרישותינו, או שייתכן כי אתה תתנגד לתוכנם, או כי תכנים כאמור יהיו מרגיזים, בלתי הולמים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים בעיניך. קישור לאתר אינטרנט מסוים על ידינו אינו מהווה אישור, מימון של תוכנו, או אישור על נכונותו, מהימנותו, מקוריותו, אמינותו, תוקפו, שלמותו או חוקיותו.  איננו נושאים בכל אחריות או חבות בנוגע לאתרי אינטרנט או תכנים של צדדים שלישיים כאמור, או בנוגע לזמינותם.

תכנים שנמסרו לפרסום על ידי המשתמשים באפליקציה

באפליקציה תינתן אפשרות למסור תכנים לפרסום על ידי המשתמשים הכוללים חוות דעת, חוויות, תמונות או כל תוכן רלוונטי אחר ביחס לשירות ("תכנים שנמסרו לפרסום"). התכנים שנמסרו לפרסום מהווים התרשמות כללית של המשתמשים באפליקציה וייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בה אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים שנמסרו לפרסום על ידי המשתמשים וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

אם תבחר למסור לנו תוכן לפרסום באפליקציה הוא יהיה חשוף לכלל משתמשי האפליקציה והכינוי אשר מסרת בעת הרישום לאתר יופיע לצידו. החברה לא תישא כלפיך באחריות בקשר. החברה לא תישא כלפיך באחריות בקשר עם התגובות אשר יתקבלו ביחס לתוכן שמסרת לפרסום ו/או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא כלפיך באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר נמסרו על ידך לפרסום.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שמסרת לפרסום, לרבות לצרכים שיווקיים במדיות השונות. כך למשל ייתכן שנפרסם את התרשמותך מהשימוש בשירותים באתר האינטרנט שלנו או ברשתות החברתיות. 

אם בחרת לשתף בחוויותיך הנך מתבקש להתייחס להתרשמותך וחוות דעתך הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בתכנים שנמסרו לפרסום לכל מטרה אחרת שאינה הצגת התרשמותך, חוויתיך וחוות דעתך הסובייקטיבית. כל מטרה אחרת, לרבות למטרות יחסי ציבור, אסורה בהחלט. 

על התכנים שנמסרו לפרסום להיות עניינים וכתובים בשפה נאותה. אין לכלול בתכנים אלו כל תוכן אשר הינו בלתי הולם, פוגעני או תוכן הפוגע בזכויות צדדים שלישיים.

ייתכן שמשתמשים נוספים יהיו רשאים להגיב לתכנים שמסרת לפרסום. לחברה יהא שיקול הדעת הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת, להתיר את פרסום התוכן ו/או התגובות או להסירן.

כמו כן, החברה עשויה לבצע מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בדיקה של התכנים שנמסרו לפרסום באמצעות בדיקה טלפונית ו/או אחרת וכן באמצעות בדיקות פנימיות של החברה. בהסכימך לתנאי שימוש אלו הנך מסכים כי החברה תיצור עמך קשר באמצעות פרטי הקשר שמסרת לחברה לצורך כך.

החברה רשאית למחוק את התכנים שמסרת לפרסום ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם, וכן להחליט שלא לפרסם תוכן ו/או תגובה וכן להסיר מפרסום פוסט ו/או תגובה וכן לעדכן או לערוך תוכן ו/או תגובה, והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם החברה סבורה כי התוכן שנמסר לפרסום איננו אמין.

קניין רוחני

כל המידע המופיע באפליקציה נמצא בבעלות הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות בתכנים ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האפליקציה ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאפליקציה, לרבות עיצוב האפליקציה, סימניה המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באפליקציה הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה או מי מטעמה. כמו כן, אין להכניס באפליקציה שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האפליקציה בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה, מראש ובכתב.

אינך רשאי להשתמש בכל שם, סימן, סמליל או שם דומיין הדומה באופן מבלבל לסימנים ולסמלילים שלנו. עליך להימנע מכל מעשה או מחדל שעלול לפגוע במוניטין שלנו או לגרוע ממנו.

 שינויים וזמינות

 1. שינויים בשירות. מעת לעת, אנו רשאים לשנות את מבנה, עיצוב, היקף, מאפייני, תצוגת האפליקציה או הגישה אליה, ללא הודעה מוקדמת.

 2. זמינות. אנו נפעל על מנת שהאפליקציה תפעל כשורה. עם זאת, זמינות, איכות ותפקוד האפליקציה תלויים בגורמים שונים, לרבות תוכנה, חומרה ורשתות תקשורת, המסופקים על ידי צדדים שלישיים, ובאחריותם. גורמים אלו אינם חפים מתקלות. איננו מתחייבים כי האפליקציה תפעל באופן סדיר או ללא תקלות, או כי היא תהיה תמיד זמינה, חפה משגיאות, השמטות או תקלות. אם נקבל הודעה אודות כל כשל או תקלה, או אם נגלה אותם בעצמנו, אנו ננסה להחזיר את זמינות האפליקציה בהקדם האפשרי. עם זאת, תקריות כאלו לא ייחשבו הפרה של תנאי השימוש המנויים כאן.

היעדר מצגים

השימוש שלך באפליקציה ובתכנים המופיעים בה, לרבות דיווחים ועדכונים שיוצגו למשתמש ביחס לנתונים האישיים שלו (להלן: "תכנים") והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באפליקציה, בשירותים ובתכנים בה הינו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האפליקציה, התכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האפליקציה, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך, ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו לך, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. החברה אינה מתחייבת שהאפליקציה ו/או השירותים יהיו זמינים ונגישים בכל עת. החברה אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, תהיה מאובטחת וללא טעויות ותהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. 

החברה רשאית לסגור את האפליקציה ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באפליקציה כתוצאה מביצוע שינויים אלו. במידה שנחליט להפסיק לתמוך ולעדכן את האפליקציה או לסגור את האפליקציה, נדאג לתת לך התראה מתאימה של 30 יום מראש. 

החומרים באפליקציה הינם כללים בלבד ונועדו להנחות, לסייע ולשמש עזר למשתמשים באפליקציה, אולם הם אינם תחליף להפעלת שיקול דעת מצד המשתמש ו/או לקבלת ייעוץ מקצועי (ובכלל זה ייעוץ רפואי כלשהו). אין החברה אחראית בשום אופן על התוצאות של השימוש במוצרים באפליקציה ו/או בחיוויים ובהתראות שימסרו במסגרת האפליקציה, וההסתמכות עליהם נעשית באחריות המשתמש בלבד.

אם חלה טעות ו/או אם נפגעת מתוכן כלשהו באפליקציה, אנא פנו אלינו דרך טופס יצירת הקשר ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לטפל בבעיה.

הגבלת אחריות

החברה ו/או מי מטעמה, אינם אחראים כלפיך ו/או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימוש באפליקציה, בתכנים ובשירותים (לרבות בקשר לאספקתם) או הסתמכותו עליהם או חוסר יכולת לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שהחברה נקטה או נמנעה מלנקוט, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לחברה, אם בכלל, עבור ו/או בקשר עם השימוש בשירותים.

שיפוי

עליך לשפות אותנו, במידה המרבית המותרת על פי דין, מכל נזקים, הפסדים והוצאות מכל סוג (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות סבירים), בנוגע לכל טענה או תביעה שהוגשה נגדנו בנוגע לשימושך בשירות, הפרת תנאי השימוש  על ידך או הפרת כל זכויות צד ג' מצדך.

חנות האפליקציות

שימושך באפליקציה עשוי להיות כפוף לתנאי צדדים שלישיים נוספים, החלים על חנות האפליקציות ממנה הורדת את האפליקציה, כגון Google Play או Apple AppStore. צדדים שלישיים כאמור אינם אחראים לספק כל שירותי תחזוקה ותמיכה בנוגע לאפליקציה.

התנאים הבאים חלים אם הורדת אפליקציה מחנות האפליקציות של Apple. הנך מסכים ומאשר כדלהלן:

תנאי השימוש נעשים בינך וביננו, ולא עם Apple Inc (להלן:"Apple"). Apple אינה אחראית לאפליקציה. במקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין הסכם השירות של חנות האפליקציות, יגבר הסכם השירות של האפליקציה, אך ורק בנוגע להוראות הסותרות.

הרישיון המוענק לך בנוגע לאפליקציה מוגבל לרישיון בלתי ניתן להעברה להשתמש באפליקציה בכל מוצרי iOS שבבעלותך או בשליטתך, וכפי שהותר על פי כללי השימוש המפורטים בהסכם השירות של חנות האפליקציות.

במקרה של אי התאמה לכל אחריות חלה (אם חלה כל אחריות), באפשרותך להודיע על כך ל-Apple, ו-Apple תשיב לך את דמי הרכישה בגין האפליקציה (אם שילמת). ל-Apple אין כל אחריות בנוגע לאפליקציה, וכל תביעות, נזקים, אחריות, פיצויים, עלויות או הוצאות אחרות הנוגעות לכל אי התאמה לכל אחריות מוצר, לא תהיינה באחריותה של Apple.

Apple אינה אחראית לטפל בכל תביעותיך, או תביעות כל צד שלישי, בנוגע לאפליקציה או להחזקתך ו/או שימושך באפליקציה, לרבות (1) תביעות אחריות מוצר, (2) כל תביעה לפיה האפליקציה אינה תואמת לכל דרישה חוקית או רגולטורית חלה ו-(3) תביעות החלות מכוח חוק הגנת הצרכן או חוקים דומים.

במקרה של כל תביעת צד ג' לפיה האפליקציה או החזקתך או שימושך באפליקציה מפרים את זכויות הקניין הרוחני של צד ג' כאמור, Apple לא תהיה אחראית לחקירה, התגוננות, פשרה ותשלום של כל תביעת הפרה כאמור.

עליך לציית לתנאי הסכמי צד ג' בעת שימוש באפליקציה (למשל, נאסר עליך להפר את הסכם שירותי המידע האלחוטי שלך בעת שימוש באפליקציה).

Apple וחברות הבת של Apple הנן מוטבות צד ג' של תנאי השימוש כאמור כאן. לאחר אישורך את תנאי השימוש , Apple  תהא רשאית (ותיראה כמי שקיבלה את הזכות) לאכוף את תנאי השימוש  נגדך כמוטב צד ג' לתנאי השימוש.  הנך מצהיר ומתחייב כי: (1) אינך נמצא במדינה הנתונה תחת אמברגו של ממשלת ארצות הברית, או אשר סווגה על ידי ממשלת ארצות הברית כ-"מדינה תומכת טרור"; ו-(2) אינך מופיע בכל רשימה של גורמים מנועים או מוגבלים של ממשלת ארצות הברית. 

השימוש באפליקציה יעשה גם בכפוף לכללי השימוש שנקבעו על ידי אפל, ובכלל זה הכללים שנקבעו בתנאי השימוש Apple App Store, הכללים כאמור ייכנסו לתוקף מהמועד בו אתה מסכים לתנאי השימוש של האפליקציה; (xi) רישיון השימוש המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה על iPhone, iPod Touch, iPad, או מוצר ממותג Apple אחר שבבעלותך או שליטתך ושמפעיל את iOS.

אתה מסכים להיות מחויב בהסכם רישיון האפליקציה הסטנדרטי של אפל בנוגע למשתמשי קצה, המהווה חלק מתנאי השימוש של שירות Apple App Store, כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/

הדין החל וסמכות השיפוט

ללא תלות במקום מגוריך, מקום גישתך או שימושך בשירות, תנאי השימוש המפורטים כאן ושימושך בשירות יהיו כפופים ויפורשו אך ורק על פי דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות והשימוש באפליקציה) הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו.

כללי

 1. הסכם כולל. תנאי השימוש  מהווים את ההסכמה הכוללת בינך וביננו בנוגע לנשוא הסכם זה, וגובר על כל משא ומתן קודם וקיים וכן הצהרות, הסכמות ואמירות בעל פה.

 2. ויתורים. אף ויתור, הארכה, הצהרה, שינוי, תוספת או גריעה מתנאי השימוש  לא יהיו תקפים אלא אם: (א) נציגינו המורשים הסכימו להם במפורש וחתמו עליהם בכתב; או (ב) נתקן את תנאי השימוש  על פי פסקת 'שינוי תנאי השימוש' בסעיף 'שינויים וזמינות' לעיל. אי דרישת ביצוע כל הוראה בתנאי השימוש  על ידינו, לא תהווה ויתור על כל זכויות אחרות שלנו על פי תנאי השימוש.

 3. המחאה. אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך והתחייבויותיך על פי תנאי השימוש, ללא הסכמתנו בכתב ומראש לבקשה, אשר לא תסורב באופן בלתי סביר. כל המחאה או נסיון המחאה מצדך, ללא הסכמתנו מראש, יהיו בטלים ומבוטלים.

אנו רשאים להמחות את תנאי השימוש  בשלמותם, לרבות כל הזכויות, החובות, החבויות וההתחייבויות בו, בכפוף למתן הודעה לך ומבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך, לצד שלישי, במקרה של מיזוג, רכישה, שינוי שליטה או מכירת כל או מרבית מניותינו או נכסינו, אם מכוח המחאה כאמור, הנמחה ייטול במקומנו את כל הזכויות, החובות, החבויות וההתחייבויות שלנו על פי התנאים כאן.

 1. פרשנות. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נכללות לצורך נוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנותו. בתנאי השימוש , המונח "לרבות", בין אם מודגש ובין אם לאו, משמעו מבלי לגרוע מהאמור לפניו. כל דוגמאות והמלה "למשל" משמשות להמחשה, ואינן ממצות.

 2. עצמאות ההוראות. אם בית משפט מוסמך יקבע כי כל הוראה בתנאי השימוש הנה בלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי ההוראה תבוצע ותיאכף במידה המרבית המותרת על פי דין, באופן שישקף ככל הניתן את כוונתה המקורית של ההוראה, ויתר הוראות תנאי השימוש תמשכנה לחול במלואן.

צור קשר

בכל שאלה, תלונה או הצעה, נא פנה אלינו בכתובת הדוא"ל sup[email protected] אנו נעשה כמיטב יכולתנו לפתור את העניין באופן מהיר.